เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2556 Topic:หน่วยเศรษฐกิจโลกอนาคต
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
1. เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
2. เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก


week8


แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยโครงงาน

 เรื่อง (Topic) เศรษฐกิจโลกในอนาคต”ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 / 2556 (Quarter 2 )
เป้าหมายรายสัปดาห์ :
อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะ การจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

สัปดาห์
Input/ข้อมูลสำหรับแก้ปัญหา
Process/ขั้นตอนการปฏิบัติ
Out put/ผลผลิต
Outcome/ผลลัพธ์
8
23-27
ก.ย.56
๓.  -การปลูกพืชสวนครัวไร้สาร(ผักเสี้ยนและกระเจี๊ยบ)
Key Question
เราจะปลูกพืชสวนครัวไร้สารเคมีได้อย่างไร ?
เครื่องมือคิด
Show and Share
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปลูกพืชสวนครัวไร้สารเคมี
Brainstorms
ร่วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับปลูกพืชสวนครัวไร้สารเคมีเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
-หนังสือเรียน
-อินเตอร์เน็ต (Google.com)
-ห้องสมุด
-ชุมชน
 
วันอังคาร ( 3 ชม.)
ชง : -ครูเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการปลูกพืชสวนครัวแบบไร้สารให้นำปุ๋ยคอกมาใส่แทนปุ๋ยเคมีและกำจัดพระพุทธศาสนา  เช่น วันพรศัตรูพืชโดยใช้สารหมักจากธรรมชาติ
-ครูให้นักเรียนดูคลิปการปลูกพืชแบบไร้สารเคมี
เชื่อม : -ครูให้นักเรียนเล่าประสบการณ์ในการปลูกพืชสวนครัวให้เพื่อนฟัง
-เราจะปลูกอะไรบ้างที่สามารถช่วยให้เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครอบครัวได้
-เราจะมีวิธีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างให้ประสบผลสำเร็จ
ใช้
:แบ่งนักเรียนออกเป็น  10 กลุ่ม กลุ่มละ 2
คน
-ให้ศึกษาขั้นตอนการปลูกพืชสวนครัวแล้วลงมือปฏิบัติทุกกลุ่ม
-เมื่อมีปัญหาครูคอยให้คำชี้แนะให้ถูกต้อง
วันศุกร์( 2 ชม.)
เตรียมดินปลูกพืชต่อจนเสร็จหลังจากนั้นก็ให้นักเรียนคอยบันทึกผลการเจริญเติบโตจนเก็บผลผลิตจัดทำรายงานโครงการ(ทำกิจกรรมนอกเวลาเรียน)
-สรุปองค์ความรู้รายสัปดาห์ที่
8
-ชิ้นงาน/ภาระงาน
-สรุปองค์ความรู้รายสัปดาห์ที่ 8
-รายงานโครงงาน
-แปลงผัก

 
ทักษะในศตวรรษที่ 21
ความรู้
-รู้และเข้าใจขั้นตอนการปลูกผักสวนครัวไร้สาร
ทักษะ
1.ทักษะชีวิต
-ทักษะการคิดเป็นทำเป็น
-ทักษะการสรุป
2
. ทักษะ ICT เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลและการจัดกระทำข้อมูล
คุณลักษณะ
1. นักเรียนได้รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
2. สร้างความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
3.ความสามัคคี
 
บันทึกผลหลังสอน ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
บันทึกผลหลังการเรียนรู้
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น