เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2556 Topic:หน่วยเศรษฐกิจโลกอนาคต
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
1. เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
2. เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก


week1

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยโครงงาน
 เรื่อง (Topic) เศรษฐกิจโลกในอนาคต”ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 / 2556 (Quarter 2 )


เป้าหมายรายสัปดาห์ : เด็กวิเคราะห์สังเคราะห์เรื่องที่ได้ฟังและได้ดูมาแล้วบูรณาการเป็นชื่อเรื่องตามที่อยากเรียนได้
Week
Input
Process
Out put
Outcome
1
5-9
ส.ค.56

 
-สร้างฉันทะ
และแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

-การได้มาซึ่งหัวข้อโครงงาน
Key Question
- นักเรียนเห็นอะไรบ้างจากสิ่งที่ได้ดู  แล้วรู้สึกอย่างไร
เครื่องมือคิด
Mind Mapping
ความเข้าใจจากการฟังและดูคลิปประวัติศาสตร์
Think Pair Share
เลือกหัวข้อโครงงานที่จะเรียน
Blackboard Share
การตั้งชื่อโครงงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
-คลิปเรื่องประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์
-เรื่องเล่าประวัติศาสตร์

ชง : ครูเล่าเรื่องประวัติศาสตร์บางตอนสมัยสุโขทัยให้นักเรียนฟัง
-ครูให้นักเรียนดูคลิป เช่น ประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์

เชื่อม : นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมแสดงความคิดเห็น จากสิ่งที่ได้ฟังและได้ดูว่ามีความรู้ศึกอย่างไร และได้อะไรบ้าง
ช้ : นักเรียนแต่ละคนเขียน ผังความคิดตามความเข้าใจของตนเอง
ขั้นสรุป : นักเรียนแต่ละคนนำเสนอผังความคิดและกระบวนการคิดของตนเองต่อเพื่อนและครู โดยใช้หัวเรื่องตามผังความคิด แล้วช่วยกันเลือกหัวเรื่องที่จะเรียนต่อไป
  -ชิ้นงาน/ภาระงาน1.Mind map
 2.หัวเรื่องที่อยากเรียน
ทักษะในศตวรรษที่ 21
ความรู้

- วัฒนธรรมการเรียนรู้ที่จะแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่เรียนรู้และการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะ
1. ทักษะชีวิต
-การฟัง
-การคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์
คุณลักษณะ
1. นักเรียนได้รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 3.นักเรียนร่วมกันคิดอย่างมีความสุข

 

 
 


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น