เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2556 Topic:หน่วยเศรษฐกิจโลกอนาคต
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
1. เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
2. เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก


week4
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยโครงงาน
 เรื่อง (Topic) เศรษฐกิจโลกในอนาคต”ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 / 2556 (Quarter 2 )
เป้าหมายรายสัปดาห์ : วิเคราะห์พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่าง ๆสัปดาห์ที่

Input/ข้อมูลสำหรับแก้ปัญหา

Process/ขั้นตอนการปฏิบัติ

Out put/ผลผลิต

Outcome/ผลลัพธ์

4
26-30ส.ค.56

-การปฏิรูประเทศสมัย รัชกาลที่ 5
-การเมืองการปกครอง

-เศรษฐกิจและสังคม
-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

สมัยประชาธิปไตย

ไทยกับการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 2 Key Question

- รัชกาลที่ 5 ปฏิรูปประเทศเพื่อพัฒนาด้านใดบ้าง ?
-ในสมัยประชาธิปไตยไทยมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างไร

เครื่องมือคิด

Brainstorms

ระดมความคิดจากการดูคลิปหาวิธีการให้ได้มาซึ่งความรู้เกี่ยวกับ
-การปฏิรูประเทศสมัย รัชกาลที่ 5
-การเมืองการปกครอง

-เศรษฐกิจและสังคม
-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

สมัยประชาธิปไตย

-ไทยกับการเข้าร่วมสงครามโลก

ครั้งที่ 2

สรุปความรู้เรื่องที่เรียนมาเป็น แผ่นชาร์ตความรู้ เป็น  Mind map
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้

นักเรียน/ครู

สื่อและแหล่งเรียนรู้

-คลิปการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครอง 2475

-คลิปสงครามโลกครั้งที่ 2

-ห้องสมุด
-ห้องคอมพิวเตอร์

-อินเตอร์เน็ต  Google.com

วันอังคาร  ( 3 ชม.)

ชง : -ให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครอง 2475


เชื่อม : นักเรียนแสดงความคิดเห็น
จากการดูคลิปวีดีโอเพื่อหาแนวทางการเรียนรู้เกี่ยวกับ

-ปฏิรูประเทศสมัย รัชกาลที่ 5
-การเมืองการปกครอง

-เศรษฐกิจและสังคม
-นักเรียนช่วยกันตังคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียนเพื่อจะได้แสวงหาองค์ความรู้ให้มากที่สุด

ใช้ : กลุ่มนักเรียนไปศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เน็ต (GoogLe.com ) เรื่อง
-ปฏิรูประเทศสมัย รัชกาลที่ 5
-การเมืองการปกครอง

-เศรษฐกิจและสังคม
แล้วสรุปองค์ความรู้เป็น Mind map นำเสนอหน้าชั้นเรียน

วันศุกร์ ( 2 ชม.)
ชง :
-นักเรียนดูคลิป”สงครามโลกครั้งที่ 2”  11 นาที
(
http://www.youtube.com/watch?v=sOCH9GM89Qk)

เชื่อม:-นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

-ผลกระทบต่อสังคมมนุษย์  และสิ่งแวดล้อม
-ผลดีผลเสียที่มีต่อประเทศไทย
-ถ้าเกิดขึ้นอีกเราจะทำอย่างไรใช้
:

1. กลุ่มนักเรียนไปศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง

     -ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยประชาธิปไตย

     -ไทยกับการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 2
2. สรุปความรู้เป็นแผ่นชาร์ตความรู้และนำเสนอเป็นกลุ่ม
3. สรุปความรูจากการศึกษาค้นคว้าเป็นชาร์ตความรู้ 2 หัวข้อ คือ
     -ไทยมีความสัมพันธ์ประเทศใดบ้าง
     -ผลกระทบที่ไทยเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 2

3. สรุปรายสัปดาห์ที่ 4

1. Mind map

2. แผ่นชาร์ตความรู้
2. สรุปรายสัปดาห์ที่ 4

ความรู้

1. มีความรู้ในเรื่อง
    -
การปฏิรูประเทศสมัย รัชกาลที่ 5
      -การเมืองการปกครอง

      -เศรษฐกิจและสังคม
      -ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

สมัยประชาธิปไตย

      -ไทยกับการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 2

ทักษะในศตวรรษที่ 21
1. รู้วีการแสวงหาความรู้จากแหล่ง

เรียนรู้

ทักษะ

1. ทักษะชีวิต

    -การทำงานเป็นทีม
    -การคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์

    -การเรียนรู้ด้วยตนเอง
2.ทักษะ
ICT
    -การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

คุณลักษณะ

    - ความสามัคคี

    -สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง

    -สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ
 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น