เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2556 Topic:หน่วยเศรษฐกิจโลกอนาคต
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
1. เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
2. เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก


week9


แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยโครงงาน

 เรื่อง (Topic) เศรษฐกิจโลกในอนาคต”ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 / 2556 (Quarter 2 )
เป้าหมายรายสัปดาห์ : 1.
สามรถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมะสมกับงานได้
                                           2.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างงานนำเสนอได้

สัปดาห์
Input/ข้อมูลสำหรับแก้ปัญหา
Process/ขั้นตอนการปฏิบัติ
Out put/ผลผลิต
Outcome/ผลลัพธ์
9
30 ก.ย56
-การเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
-การใช้อุปกรณ์ดิจิทัลมาช่วยในการนำเสนองาน
Key Question
-นักเรียนมีเทคนิคอะไรที่สามารถนำเสนอผลงานของตนเอง  ให้ได้รับความสนใจจากผู้ฟังได้มากที่สุด
-นักเรียนทราบหรือไม่ว่าหน้าปกนิตยสาร สามารถใช้โปรแกรมอะไรในการออกแบบ
เครื่องมือคิด
Show and Share
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการนำเสนอผลงานของตนเองให้ผู้อื่นสนใจมากที่สุดโดยบอกทั้งวิธีการและสามเหตุที่ทำให้เกิดความสนใจ
Brainstorms
ร่วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับการนำเสนองานที่ถูกต้อง เช่น
-หลักการออกแบสื่อสำหรับนำเสนองาน-เทคนิคการนำเสนองานให้ประสบผลสำเร็จ
-การเลือกใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอ
-ซอฟต์แวร์กราฟิก แอนิเมชัน และมัลติมีเดีย
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู/ชุมชน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
-ห้องสมุด
-ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
-วิทยากรภายนอก
วันอังคาร  3 ชม.
ชง : -ครูให้นักเรียนดูตัวอย่างผลงานที่ใช้ซอฟต์แวร์กราฟิก แอนิเมชัน และมัลติมีเดีย มาสร้างงานนำเสนอ แล้วถามนักเรียนว่า  ซอฟต์แวร์เหล่านี้สามารถนำไปสร้างงานแบบใดได้บ้าง
http://www.youtube.com/watch?
v=WZLv0QLtxQM

http://www.youtube.com/watch?
v=M3gL8qIRi6o
เชื่อม : -ครูให้นักเรียนแสดงความความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายและวัตถุประสงค์ของการนำเสนอให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
-หากนักเรียนเป็นผู้รับสาร นักเรียนต้องการอะไรจากผู้ส่งสารในการนำเสนองาน
-ขั้นตอนในการออกแบบสื่อสำหรับการนำเสนองานมีอะไรบ้าง
-นักเรียนทราบไหมว่าหน้าปกนิตยสาร สามารถใช้โปรแกรมอะไรออกแบบได้บ้าง
ใช้:ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้าโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในการทำงานในด้านการศึกษาของนักเรียนซึ่งสามารถนำมาใช้งานและใช้โปรแกรมนั้นทำงานส่งครูได้  พร้อมทั้งอธิบายหลักการทำงานของโปรแกรมผ่าน Mind map
-ให้กลุ่มนักเรียนใช้โปรแกรมสร้างชินงานตามความสนใจ
วันศุกร์  2 ชม.
ให้กลุ่มนักเรียนเลือกใช้โปรแกรมสร้างผลงานนำเสนอตามที่ได้ศึกษาแล้วต่อจากชั่วโมงที่แล้วและนำเสนอต่อไป
-สรุปองค์ความรู้สัปดาห์ที่ 9
-ชิ้นงาน/ภาระงาน
-Mind map
-ผลงานนำเสนอ
 -สรุปองค์ความรู้สัปดาห์ที่ 9
 
ทักษะในศตวรรษที่ 21
ความรู้
-นักเรียนสามารถใช้โปรแกรมสร้างสรรค์งานนำเสนอได้เหมาะกับงาน
ทักษะ
1.ทักษะชีวิต
-ทักษะการคิดวิเคราะห์  (มีเหตุผล)
- -ทักษะการสรุป
2. ทักษะ ICT เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลและการจัดกระทำข้อมูล
คุณลักษณะ
1. นักเรียนได้รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
2. สร้างความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
3.ความสามัคคี
 
บันทึกผลหลังสอน …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
บันทึกผลหลังการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
 

 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น