เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2556 Topic:หน่วยเศรษฐกิจโลกอนาคต
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
1. เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
2. เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก


week2

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยโครงงาน
เรื่อง(Topic) เศรษฐกิจโลกในอนาคต”ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่1/ 2556 (Quarter 2 )
เป้าหมายรายสัปดาห์ : การวางแผนการเรียนรู้ตลอด 10 สัปดาห์
Week
Input
Process
Out put
Outcome
2
12-16
ต.ค.56 

  - ทำปฏิทินการเรียนรู้ 10 สัปดาห์


Key Question
- เราจะวางแผนจัดทำปฏิทินการเรียนรู้อย่างไร
เครื่องมือคิด
Brainstormsทำปฏิทินการเรียนรู้ Mind Map ความรู้ก่อนเรียน
Show and Share
ปฏิทินการเรียนรู้
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
-แผนผังความคิด
-หัวเรื่องที่อยากเรียน

  ชง:ครูนำทบทวนบทเรียนที่เรียนมาแล้วในสัปดาห์ที่
เชื่อม : ครูให้นักเรียนจัดหมวดหมู่จากสิ่งที่ตนเองและเพื่อนๆ สนใจอยากเรียนรู้เป็นหัวข้อต่างๆ
ใช้ :-นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำปฏิทินการเรียนรู้ตลอด 10 สัปดาห์
- นักเรียนทุกคนระดมความคิดทำปฏิทินการเรียนรู้ของโครงงานที่สนใจ (ทั้งห้อง)
สรุปองค์ความรู้รายสัปดาห์ที่ 2 
-ชิ้นงาน/ภาระงาน
 1.ปฏิทินการเรียนรู้
 2.สรุปองค์ความรู้รายสัปดาห์
 ทักษะในศตวรรษที่ 21ความรู้
- มีความรู้ในการวางแผนจัดลำดับสาระการเรียนรู้ทำเป็นปฏิทินการเรียนรู้ 10 สัปดาห์อย่างเหมาะสม
ทักษะ
1. ทักษะชีวิต
-จำแนกหมวดหมู่หัวเรื่อง
-การคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์
คุณลักษณะ
- นักเรียนได้รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
-นักเรียนร่วมกันคิดอย่างมีความสุข1 ความคิดเห็น: