เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2556 Topic:หน่วยเศรษฐกิจโลกอนาคต
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
1. เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
2. เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก


week6

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยโครงงาน
 เรื่อง (Topic) เศรษฐกิจโลกในอนาคต”ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 / 2556 (Quarter 2 )
เป้าหมายรายสัปดาห์ : อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ  (การเตรีมประกอบอาหารและการจัดและตกแต่งอาหารประเภทสำรับ)
สัปดาห์
Input/ข้อมูลสำหรับแก้ปัญหา
Process/ขั้นตอนการปฏิบัติ
Out put/ผลผลิต
Outcome/ผลลัพธ์
6
9-13
ก.ย.56
-ที่มาและชนิดของอาหารประเภทสำรับ
-การเตรีมประกอบอาหารประเภทสำรับ
-การจัดและตกแต่งอาหารประเภทสำรับ(ประเพณีแซนโดนตา)
Key Question
- การจัดตกแต่งอาหารประเภทสำรับทำได้อย่างไร
-
ประเพณีแซนโดนตามีประวัติความเป็นมาอย่างไร
เครื่องมือคิด
Mind Map
Think Pair Share
Brainstorms
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู/ชุมชน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
-อินเตอร์เน็ต Youtube
http://www.youtube.com/
watch?v=_OkyRdkxb4I
-
-ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
วันอังคาร 3 ชม.
ชง:-ครูนำสนทนาและดูวีดีโอ
http://www.youtube.com/watch?v=hcisz4WKz0s
นักเรียนแสดงความคิดเห็นจากการดูวีดีโอว่ามีความสัมพันธ์กับความเป็นอยู่ของเราอย่างไรบ้าง
เชื่อม :นักเรียนเล่าประสบการณ์ที่เคยเห็นและเคยทำกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดสำรับอาหารเพื่อเตรียมแซนโดนตาตามประเพณีที่เคยปฏิบัติเชื่อมโยงกับการดูวีดีโอ
-นักเรียนร่วมกันคิดหาวิธีแสวงหาความรู้เพิ่มเติมว่าเราจะทำอย่างไรแล้วสรุปเป็นแนวปฏิบัติต่อไป
ใช้
:-
นักเรียนไปศึกษาหาความรู้ตามแนวปฏิบัติเป็นกลุ่มสมัคใจไม่เกิน  5 คน
-สรุปความรู้จากการศึกษาค้นคว้าเป็น  
Mind map
-นำเสนอ
วันศุกร์  2 ชม.
-นักเรียนร่วมกันจัดสำรับแซนโดนตาตามประเพณีท้องถิ่น
-นำเสนอ
-สรุปรายสัปดาห์ที่
6
 
1.Mind map
2.สำรับแซนโดนตา
3.สรุปรายสัปดาห์

ทักษะในศตวรรษที่ 21
ความรู้
-ที่มาและชนิดของอาหารประเภทสำรับ
-การเตรีมประกอบอาหารประเภทสำรับ
-การจัดและตกแต่งอาหารประเภทสำรับ(ประเพณีแซนโดนตา)
ทักษะ
1. ทักษะชีวิต
-ทำงานเป็นทีม
-ความเป็นผู้นำ
-สามารถแก้ปัญหาและคิดริเริ่มสร้างสรรค์
-การคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์
-การตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบ
คุณลักษณะ
-มีความสามัคคี
-มีความมั่นใจในการใช้ชีวิตและการทำงาน
-สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง


 
บันทึกผลหลังสอน
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
บันทึกผลหลังการเรียนรู้
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
 
 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น