เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2556 Topic:หน่วยเศรษฐกิจโลกอนาคต
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
1. เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
2. เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก


week7

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยโครงงาน
 เรื่อง (Topic) เศรษฐกิจโลกในอนาคต”ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 / 2556 (Quarter 2 )
เป้าหมายรายสัปดาห์ :
ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม
สัปดาห์
Input/ข้อมูลสำหรับแก้ปัญหา
Process/ขั้นตอนการปฏิบัติ
Out put/ผลผลิต
Outcome/ผลลัพธ์
7
16-20
ก.ย.56
-งานช่างในบ้าน
-ทำกรอบผ้า(เขียนภาพบนผ้า)
-บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ  (ใบตองกล้วย)
 Key Question
- พวกเราจะใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นของเราทำเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้าง
เครื่องมือคิด
Show and Share
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่นของเรา
Brainstorms
ร่วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่นของเรา
ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
-อินเตอร์เน็ต (Google.com)
-ผ้าขาวดิบ
-ไม้ กาวร้อน
-เลื่อย
-ภูมิปัญญาท้องถิ่น(ชุมชน)
วันอังคาร 3 ชม.
ชง : นักเรียนนั่งสมาธิ 3 นาที แล้วให้ดูวีดีโอเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
http://www.youtube.com/watch?v=M5TVz0eN70E
-สนทนาหลังจากดูวีดีโอในประเด็นปัญหาดังนี้
-นักเรียนชอบไหมอาชีพนี้ เพราะอะไร
-นักเรียนอยากทำอะไร เพราะอะไร

เชื่อม : -ครูให้นักเรียนเลือกงานที่อยากทำมาคนละ 1 เรื่องเขียนลงบนกระดาน
-ให้นักเรียนคัดเลือกเอา 2 เรื่องโดยใช้วิธียกมือ
-นักเรียนระดมความคิดเลือกวิธีเรียนรู้ที่ดีที่สุด
ใช้:แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มไปศึกษาวิธีการทำผลิตภัณฑ์ตามที่คัดเลือกจากแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต Google.com
-สรุปองค์ความรู้ทำเป็น Mind map
-นำเสนอ
วันศุกร์ 2 ชม
-นักเรียนทุกกลุ่มเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาทำผลิตภัณฑ์ตามที่กลุ่มเลือกแล้วลงมือปฏิบัติ
-นักเรียนช่วยกันประเมินชินงานแต่ละกลุ่ม
-สรุปรายสัปดาห์ที่ 7
-ชิ้นงาน/ภาระงาน
1.Mind map
2.ผลิตภัณฑ์ที่ทำ
3.นำเสนอ
4. สรุปรายสัปดาห์
ทักษะในศตวรรษที่ 21
ความรู้
-นักเรียนรู้และเข้าใจขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์ตามที่ตนเองเลือกทำ (ความรู้,มีเหตุผล)
ทักษะ
1. ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้ เครื่องมือทำงานที่เหมาะสมและการออกแบบขั้นตอนการทำงานอย่างมีเหตุผล
-คิดเป็น ทำเป็น
2. ทักษะ ICT เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลและการจัดกระทำข้อมูล
คุณลักษณะ
1. นักเรียนได้รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
2. สร้างความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
3.ทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม
 
 
บันทึกผลหลังสอน …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
บันทึกผลหลังการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น