เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2556 Topic:หน่วยเศรษฐกิจโลกอนาคต
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
1. เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
2. เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก


week10


แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยโครงงาน

 เรื่อง (Topic) เศรษฐกิจโลกในอนาคต”ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 / 2556 (Quarter 2 )
เป้าหมายรายสัปดาห์ :
นักเรียนสามารถนำเสนอ และจัดแสดงผลงานโดยอธิบายด้วยวาจา หรือเขียนอธิบายแสดงกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ

สัปดาห์
Input/ข้อมูลสำหรับแก้ปัญหา
Process/ขั้นตอนการปฏิบัติ
Out put/ผลผลิต
Outcome/ผลลัพธ์
10
1-4
ต.ค.56
- สรุปโครงงาน
- การตกผลึกความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้มาทั้งหมด
Key Question
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการเรียนโครงงาน เศรษฐกิจโลกอนาคต
และจะนำเสนอผลงานให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจได้อย่างไรบ้าง
เครื่องมือคิด
Show and Share
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เรียนมาเพื่อนำเสนอ
Brainstorms
- ระดมสมองศึกษาค้นคว้าข้อมูล
- การแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านการพูดนำเสนอ
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู/ชุมชน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
-ชิ้นงานที่ทำมา
-อินเตอร์เน็ต Google.com
ชง : -ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับโครงงานที่เรียนมาแล้ว 9 สัปดาห์
เชื่อม
: นักเรียนแบ่งกลุ่มระดมความคิดเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะทำในวันสรุปงานสิ้น Quarter 2    และสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่างๆ ตามความสนใจ เช่น แผนผังความคิด  ละคร , เพลง , เกมส์ ฯลฯ
ใช้: -   นักเรียนแต่ละกลุ่มรายงานความคืบหน้าของการระดมความคิดเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะทำในวันสรุปงานวันสิ้นQuarter 2
- นักเรียนทุกคนช่วยกันสรุปกิจกรรมที่จะทำในวันสรุปงานสิ้น Quarter2 อีกครั้ง
-  นักเรียนสรุปความรู้รายสัปดาห์ที่ 10
-ชิ้นงาน/ภาระงาน
-นำเสนอกิจกรรม
-สรุปองค์ความรู้สัปดาห์ที่ 10
 
ทักษะในศตวรรษที่ 21
ความรู้
-รู้และเข้าใจการสรุปความรู้และนำเสนอผลงานให้ผู้อื่นเข้าใจ
  (ความรู้)
ทักษะ
1.ทักษะชีวิต
-ทักษะการคิดวิเคราะห์  (มีเหตุผล)
-ทักษะทางศิลป์
-ทักษะการสรุป
-การทำงานเป็นทีม
2. ทักษะ ICT เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลและการจัดกระทำข้อมูล
คุณลักษณะ
1. นักเรียนได้รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
2. สร้างความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
3.มีความสามัคคี
 
บันทึกผลหลังสอน …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
บันทึกผลหลังการเรียนรู้
………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………………………….….…
………………………………………………………………………………………………………………………..…

 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น