เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2556 Topic:หน่วยเศรษฐกิจโลกอนาคต
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
1. เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
2. เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก


week5


แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยโครงงาน

 เรื่อง (Topic) เศรษฐกิจโลกในอนาคต”ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 / 2556 (Quarter 2 )
เป้าหมายรายสัปดาห์ : วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์

สัปดาห์
Input/ข้อมูลสำหรับแก้ปัญหา
Process/ขั้นตอนการปฏิบัติ
Out put/ผลผลิต
Outcome/ผลลัพธ์
5
2-6
ก.ย.56
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองสมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศ
-ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญสมัยประชาธิปไตย
-บทบาพระมหากษัตริย์ไทยสมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศและสมัยประชาธิปไตย
Key Question
-อะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองสมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศและสมัยประชาธิปไตย ?
-พระมหากษัตริย์ไทยสมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศและสมัยประชาธิปไตย
มีบทบาทอย่างไร ?
เครื่องมือคิด
Brainstorms
ระดมความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมสมัยปัจจุบัน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
-Google.com
วันอังคาร (3 ชม.)
ชง:-ให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม Braingym  และนั่งสมาธิ
-ครูนักเรียนสนทนาถึงเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่จะให้เกิดความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองในสมัยปฏิรูปประเทศและสมัยประชาธิปไตย
เชื่อม :-ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังนี้
 -ด้านความมั่นคงสมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศและสมัยประชาธิปไตย
 -ด้านความเจริญรุ่งเรืองสมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศและสมัยประชาธิปไตย
-เราจะหาคำตอบได้โดยวิธีใด
ใช้ :-
กลุ่มนักเรียนไปศึกษาความรู้จาก แหล่งเรียนรู้
-ห้องสมุด
-ห้องอินเตอร์เน็ต (
Google.com  Youtube )

-หนังสือเรียน
-สรุปเป็นชาร์ตความรู้เปรียบเทียบระหว่างสมัยปฏิรูปประเทศกับสมัยประชาธิปไตย
-นำเสนอ

วันศุกร์  (2 ชม.)
ชง;
ให้นักเรียนดูคลิปบทบาทของพระมหากษัตริย์ไทย
เชื่อม
:
สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้
-บทบาทพระมหากษัตริย์ไทยในปัจจุบันมีอะไรบ้าง
-บทบาทพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตมีอะไรบ้าง
-เรามีวิธีการศึกษาอย่างไร
ใช้
: -ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาเกี่ยวกับ
บทบาพระมหากษัตริย์ไทยสมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศและสมัยประชาธิปไตย
-สรุปความรู้จากการศึกษาทำเป็นชาร์ตความรู้เปรียบเทียบบทบาทระหว่างสมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศกับสมัยประชาธิปไตย
-นำเสนอ
-สรุปรายสัปดาห์ที่ 5
1.ชาร์ตความรู้
2.นำเสนอ
3.สรุปรายสัปดาห์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทักษะในศตวรรษที่ 21
ความรู้
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังนี้
-ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองสมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศ
-ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญสมัยประชาธิปไตย
-บทบาพระมหากษัตริย์ไทยสมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศและสมัยประชาธิปไตย
ทักษะ
1. ทักษะชีวิต
-ทักษะการเรียนรู้และการสืบค้น
-ทักษะการทำงานเป็นทีม
-การคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์
คุณลักษณะ
- สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
-เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
 
 
 
 
 
บันทึกผลหลังสอน
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
บันทึกผลหลังการเรียนรู้
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น