เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2556 Topic:หน่วยเศรษฐกิจโลกอนาคต
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
1. เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
2. เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก


week3

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยโครงงาน
เรื่อง(Topic) เศรษฐกิจโลกในอนาคต”ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่1/ 2556 (Quarter 2 )
เป้าหมายรายสัปดาห์ :วิเคราะห์พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่างๆ(การเมืองการปกครอง-เศรษฐกิจและสังคม-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-การทำสนธิสัญญา 

Week
Input
Process
Out put
Outcome
3
12-16
ต.ค.56

 -การเมืองการปกครอง


-เศรษฐกิจและสังคม
-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
-การทำสนธิสัญญาเบาว์ริง
Key Question
-เศรษฐกิจ  สังคม การเมืองการปกครองของไทยสมัยปรับปรุงและปฏิรูประเทศมีการพัฒนาอย่างไร
-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยสมัยปรับปรุงและปฏิรูประเทศเป็นอย่างไร

เครื่องมือคิด
Mind Map
สรุปความเข้าใจจากการดูคลิป  “เศรษฐกิจไทยในอดีต”  และ “เจรจาสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง”
 Think Pair Share
ตั้งคามและหาคำตอบแลกเปลี่ยนกัน
Brainstorms
ระดมความคิดเกี่ยวกับวิธีการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนเพื่อให้เกิด
การเรียนรู้
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู/…
สื่อและแหล่งเรียนรู้
-คลิป“เศรษฐกิจไทยในอดีต”  และ “เจรจาสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง”
- อินเตอร์เน็ต  Google.com
-หนังสือเรียน
-ผู้รู้ในชุมชน

วันอังคาร (3 ชม.)
ชง:ครูนำสนทนาและให้นักเรียนดูคลิป  “เศรษฐกิจไทยในอดีต”  8  นาที(http://www.youtube.com/watch?v=OKitglkYjeI
เชื่อม :1.ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ได้ดูว่าเห็นอะไรบ้าง ได้อะไรบ้าง จะมีวิธีการสืบค้นและแสวงหาความรู้ได้อย่างไร
ใช้ : 1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาและสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ในเรื่อง  พัฒนาการด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจและสังคม
       2.สรุปองค์ความรูเป็น Mind map เป็นรายบุคคล  แล้วนำเสนอผลงาน
วันศุกร์ ( 2ชม.)
ชง
:ครูให้นักเรียนดูคลิป “เจรจาสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง”
http://www.youtube.com/watch?v=hnOl3BhZMB0
เชื่อม:ครูนักเรียนสนทนากันในประเด็นศึกษาดังนี้
-ถ้าเราไม่มีเพื่อนจะอยู่อย่างไร
-ในสังคมทุกชาติ กิจกรรมใดแสดงให้เห็นว่าเรามีความสัมพันธ์กัน
-กิจกรรมใดต้องมีการทำสัญญาเป็นองค์ประกอบ
-การทำสัญญามีข้อดีข้อเสียอย่างไร
-เราจะเรียนรู้เรื่อง-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
-การทำสนธิสัญญาเบาว์ริงได้จากที่ใด
ใช้:
แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม
-กลุ่มที่ 1-2 ศึกษาค้นคว้าเรื่อง
-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
-กลุ่มที่ 3-4 ศึกษาค้นคว้าเรื่อง -การทำสนธิสัญญาเบาว์ริง
-สรุปความรู้จากการศึกษาเป็น  แผ่นชาร์ตความรู้
-นำเสนอ
-สรุปความรู้ประจำสัปดาห์ที่ 3
-1.Mind map
2.
แผ่นชาร์ตความรู้
3.สรุปรายสัปดาห์
ที่ 3
 ความรู้
- มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
-การเมืองการปกครอง
-เศรษฐกิจและสังคม
-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
-การทำสนธิสัญญาเบาว์ริง
ทักษะในศตวรรษที่ 21
1. รู้วิธีการแสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้
ทักษะ
1. ทักษะชีวิต
    -การทำงานเป็นทีม
    -การคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์
   -การเรียนรู้ด้วยตนเอง
2.ทักษะ ICT
    -การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
คุณลักษณะ
- ความสามัคคี
  -สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
    -สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ 
 


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น