เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2556 Topic:หน่วยเศรษฐกิจโลกอนาคต
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
1. เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
2. เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก


วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2556

Mind Mapping (เนื้อหา/ครู)

Mind mappingภูมิหลังของปัญหา

จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดปัญหารในการดำรงชีวิตของมนุษย์บนโลกใบนี้  อยากให้นักเรียนหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และพัฒนาท้องถิ่นของตนตามหลักปรัชญของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน ของประเทศ และโลกในปัจจุบัน
555555555555555555555555555555555
66666666666666666666666666666666666
ปฏิทินการเรียนรู้
ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น